International Ombuds Association
Prev MonthPrev Month Next monthNext month

July 2021
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
27
28
29
30
Thursday, July 1
Friday, July 2
Saturday, July 3
Sunday, July 4
Monday, July 5
Tuesday, July 6
Wednesday, July 7
Thursday, July 8
Friday, July 9
Saturday, July 10
Sunday, July 11
Monday, July 12
Monday, July 12, 2021
to Friday, July 16, 2021

First day of a 5-day event
Tuesday, July 13
Monday, July 12, 2021
to Friday, July 16, 2021

5-day Event
Wednesday, July 14
Monday, July 12, 2021
to Friday, July 16, 2021

5-day Event
Wednesday, July 14, 2021
11:00 AM - 11:30 AM PST

Thursday, July 15
Monday, July 12, 2021
to Friday, July 16, 2021

5-day Event
Thursday, July 15, 2021
8:00 AM - 9:00 AM PST

Friday, July 16
Monday, July 12, 2021
to Friday, July 16, 2021

Last day of a 5-day event
Saturday, July 17
Sunday, July 18
Monday, July 19
Monday, July 19, 2021
to Friday, July 23, 2021

First day of a 5-day event
Tuesday, July 20
Monday, July 19, 2021
to Friday, July 23, 2021

5-day Event
Wednesday, July 21
Monday, July 19, 2021
to Friday, July 23, 2021

5-day Event
Thursday, July 22
Monday, July 19, 2021
to Friday, July 23, 2021

5-day Event
Friday, July 23
Monday, July 19, 2021
to Friday, July 23, 2021

Last day of a 5-day event
Saturday, July 24
Sunday, July 25
Monday, July 26
Tuesday, July 27
Wednesday, July 28
Thursday, July 29
Friday, July 30
Saturday, July 31