International Ombuds Association
Prev MonthPrev Month Next monthNext month

June 2021
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
30
31
Tuesday, June 1
Wednesday, June 2
Thursday, June 3
Friday, June 4
Saturday, June 5
Sunday, June 6
Monday, June 7
Monday, June 07, 2021
to Friday, June 11, 2021

First day of a 5-day event
Tuesday, June 8
Monday, June 07, 2021
to Friday, June 11, 2021

5-day Event
Wednesday, June 9
Monday, June 07, 2021
to Friday, June 11, 2021

5-day Event
Thursday, June 10
Monday, June 07, 2021
to Friday, June 11, 2021

5-day Event
Thursday, June 10, 2021
9:00 AM - 10:30 AM PST

Friday, June 11
Monday, June 07, 2021
to Friday, June 11, 2021

Last day of a 5-day event
Saturday, June 12
Sunday, June 13
Monday, June 14
Tuesday, June 15
Wednesday, June 16
Thursday, June 17
Friday, June 18
Saturday, June 19
Sunday, June 20
Monday, June 21
Tuesday, June 22
Wednesday, June 23
Thursday, June 24
Friday, June 25
Saturday, June 26
Sunday, June 27
Monday, June 28
Tuesday, June 29
Wednesday, June 30
1
2
3